Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Akademia Górniczo-Hutnicza ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Nabór partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).

Cel Partnerstwa

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację m.in. działań związanych z określonym Kształcenie na potrzeby gospodarki – nr naboru: FERS.01.05-IP.08-008/23 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych ze wsparciem kierowanym do osób dorosłych w zakresie opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych takich jak kursów, szkoleń, warsztatów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców. Wsparciem objęte może być również uruchamianie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).:

Akademia Górniczo-Hutnicza będzie pełniła rolę Lidera partnerstwa / Partnera wiodącego.

Zakres tematyczny

Realizacja projektu ma na celu wsparcie osób dorosłych obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap).

WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.

Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celupartnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu

realizacji zadań / działań w projekcie.

Partner będzie odpowiedziany za realizację uzgodnionych i wskazanych zadań. Udział partnera w projekcie nie może polegać wyłącznie na wniesieniu zasobów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów.

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów o podobnym charakterze, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner lub we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, w zakresie zbieżnym z celami projektu.

Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.

Kryteria wyboru Partnera

Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.

Podmiot nie zalega z opłaceniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych opłat należnych na rzecz Skarbu Państwa.

Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.

Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca)lub jako partner, lub we współpracy z uczelnią, w zakresie zbieżny z celami projektu, w szczególności:

- co najmniej jeden należycie zrealizowany: projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca/partner) lub usługa edukacyjna (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami były osoby dorosłe, budżet projektu lub wartość usługi wynosił (-a) co najmniej 1 000 000,00 zł a projekt obejmował realizację szkoleń i/lub zajęć podnoszących kompetencje i/lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji.

Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów".

Kryteria oceny ofert:

Okres prowadzenia działalności w zakresie zgodnym z celami partnerstwa w okresie przed terminem składania ofert:

do 3 lat -0 pkt

od 3 do 5 lat-5 pkt

od 5 do 8 lat-10 pkt

powyżej 8 lat- 15 pkt

Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca/partner) lub usług edukacyjnych jako wykonawca usługi edukacyjnej, realizowanych we współpracy z uczelniami lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu:

do 2 projektów lub usług-0 pkt,

od 3 do 5 projektów lub usług - 10 pkt,

od 6 do 10 projektów lub usług - 20 pkt,

11 i więcej projektów lub usług - 30 pkt.

Oferowany odpowiedni wkład partnera w postaci: know-how (max 5 pkt - po jednym punkcie za każdy opisany merytorycznie element know-how), potencjału ludzkiego max 5 pkt - po jednym punkcie za każdą wskazaną kompetentna osobę do projektu).

organizacyjnego i technicznego (max 5 pkt - po jednym punkcie za każdy opisany merytorycznie element koncepcji organizacyjnej i technicznej) oraz finansowego (max 5 pkt - po jednym punkcie za każde merytorycznie opracowane rozwiązanie finansowe) niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań oraz przygotowania projektu - wszystkie punkty (maksymalnie 20 pkt) przyznane zostaną na podstawie opisu.

Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie - od 0 do 20 pkt. Za każdy zaproponowany przez oferenta rodzaj i zakres merytoryczny działań w tym edukacyjnych do projektu po jednym punkcie) - wszystkie punkty (maksymalnie 20 pkt) przyznane zostaną na podstawie opisu.

Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów; maximum 15 pkt.);

za certyfikaty takie zostaną uznane certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR):

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie powiązanym ze świadczeniem usług rozwojowych lub równoważny - 5 pkt,

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0 lub równoważny - 5 pkt,

Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna lub równoważny - 5 pkt,

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

Sposób przygotowania oferty

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem"):

  • Wypełniony „Formularza oferty" - zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
  • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
  • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
  • Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.
  • Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
  • Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

Termin, miejsce i sposób składania oraz wybór ofert: 

Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Oferta oraz wszystkie oświadczenia, składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną) lub podpis elektroniczny).

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:

  • w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach konkursu FERS.01.05-IP.08-008/23 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym", na adres ogłaszającego konkurs: Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, bud. C-6, pokój: 412

Lub

  • w formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przesłać jako załącznik do wiadomości (np. w formacie pliku: *.pdf, *.doc, *.jpg, *.zip, *.7zip lub podobnych) na adres e-mail:ceai@agh.edu.pl, w tytule wiadomości (e-maila) podając: nazwę oferenta oraz informację „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach konkursu FERS.01.05-IP.08-008/23 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym";

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.11.2023 r. 29.11.2023 r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi: przedmiot porozumienia albo umowy; partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; prawa i obowiązki stron; zadania lidera i partnera/partnerów oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań; zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy; oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacjąprojektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.

W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.

Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany do kontaktu). Informacja o wynikach konkursu / informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie także podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej i/lub stronie BIP Ogłaszającego nabór.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: dr hab. inż. Marek Borowski, prof. uczelni, email: borowski@agh.edu.pl

Procedura odwoławcza

Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.

Podmiot składa odwołanie w formie i w sposób jak dla złożenia oferty.

Odwołanie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronieBIP ogłaszającego konkurs.

Dodatkowe informacje

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Kraków, dnia 16.10.2023 r.

Załączniki:

Wzór „Formularza ofertowego" - załącznik nr 1 

Details